แนะตั้งสภาสุขภาพอำเภอ ทำงานแบบมีส่วนร่วม

‘ราษฎรอาวุโส’ เสนอแนวคิดตั้ง ‘สภาสุขภาพอำเภอ’ ควบคู่ ‘วิทยาลัยชุมชน’ สร้างแหล่งเรียนรู้ ทำงานสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับหมออนามัย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ปาฐกถาพิเศษเรื่องระบบสุขภาพอำเภอแบบมีส่วนร่วม ต่อยอดการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิบนฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในเวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2559 ที่จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) ว่า ระบบสาธารณสุขของประเทศครอบคลุมทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดูแล ระดับตำบลที่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ดูแล ระดับอำเภอ